Portal
Rekrutacja
06.02.2019
grafika

 

 

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA

 

 

 

1. Rekrutację dzieci do Przedszkola na kolejny rok szkolny ogłasza dyrektor przedszkola w  formie pisemnego ogłoszenia dla rodziców rozwieszone w Przedszkolu w Paterku oraz na stronie internetowej przedszkola.

 

2. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu. Termin składania deklaracji od dnia 22 lutego 2019 r.do dnia 28.02.2019 r. Nie złożenie deklaracji we wskazanym terminie spowoduje objęcie dziecka procedurą rekrutacyjną wg nowych zasad.

 

3. Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o :

 

1)    wielodzietności rodziny-oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;

 

2)    samotnym wychowaniu dziecka - oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 

4. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nakło nad Notecią - Załącznik nr l do zarządzenia Nr 19/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 31 stycznia 2019 r.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

Do dnia 31 stycznia 2019r.

       --------------------------

 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

 

Złożenie w przedszkolu/szkole deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020

Od dnia 22 lutego 2019r.

Do dnia 28 lutego 2019r.

    ------------------------------

 

Rekrutacja

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 marca 2019r.

do 21 marca 2019r.

od 24 kwietnia 2019r.

do 7 maja 2019r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.

do 9 kwietnia 2019r.

do 22 maja 2019r.

Sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

do 10 kwietnia 2019r.

do 23 maja 2019r.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 11 kwietnia 2019r.

do 18 kwietnia 2019r.

od 23 maja 2019r.

do 31 maja 2019r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 23 kwietnia 2019r.

do 6 czerwca 2019r.

 

5. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

 

6. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria : 

 

1) wielodzietność rodziny kandydata;

 

2) niepełnosprawność kandydata;

 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

 

 7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia: Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 18/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 31 stycznia 2019 r.

 

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

 1.

Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych znajduje się na terenie Gminy Nakło nad Notecią

 4

 zaświadczenie

2.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola, do którego ubiega się kandydat

 4

oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

 3.

Oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują

 5

oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

 4.

Jeden z rodziców/opiekunów prawnych pracuje

 3

oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

 5.

Przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych uczy się w szkole lub studiuje

 1

oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

 

8.W przypadku, gdy liczba wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przekracza ilość wolnych miejsc w przedszkolu publicznym/oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, kolejność przyjęć ustala się o kryterium daty urodzenia kandydata. Preferowana będzie kolejność od najstarszego do najmłodszego kandydata.

 

9. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez  dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 

10.   W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola.

 

 

 

11. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 10. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia,  w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

 12. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.

 

 13. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora  przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 14. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje   wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 

 15. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca  okresu, w którym  dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu.

 

 16. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania   rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu, przez okres roku, chyba, że na  rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

 

 

 

 

 

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT